Ik bin net sa'n swimmer, ju. Mar 9 septimber swim ik wol!

Hans Rink Bergsma
Normal da78d25f621601092662a7128fcdf050afe5953e
van totaal € 250 (322%)

Ik bin net sa'n swimmer, ju. Ik fiel my better thús op beferzen wetter! 

Mar as ik nouris de hiele simmer treen dan moat it my dochs slagje.

Mar dan wol ik nét as lêste binnenkomme, dus dan moatte jimme ek mar meidwaan ... of oars my mar stypje mei in protte euro's !!